Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ptáci Orlických horTitulni

Začátkem února 2006 vydalo občanské sdružení LIBRI v Dobrém dlouho očekávanou odbornou ornitologickou publikaci Ptáci Orlických hor s atlasem hnízdního rozšíření. Zpracování publikace je dílem autorů Miloslava Hromádky, Kamila Čiháka, Věry Hromádkové a Jiřího Porkerta. Finančně se podílel Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, Správa ochrany přírody v Praze, Město Rychnov nad Kněžnou, Villa Nova Uhřínov, středisko experimentální archeologie, Uhřínov pod Deštnou, A Rocha, křesťané chrání přírodu, Česká Skalice, SportProfi s.r.o., Deštné v Orlických horách, JECH CZ s.r.o., Dobruška, PZP Komplet a.s., Semechnice, SHOCart s.r.o., Zádveřice a Železárny Velký Šenov s.r.o.

Údaje v publikaci jsou prvním souborným zpracováním ptáků Orlických hor. Na 380 stranách jsou zpracovány údaje o 211 druzích ptáků zjištěných na území Orlických hor. Nejedná se pouze o hnízdící druhy, ale i o druhy protahující a zimující. Nejčerstvějším údajem je zjištění přeletu hejna 47 hus běločelých nad Bedřichovkou ze dne 27. 10. 2005, což je nově zjištěný druh pro Orlické hory. Druhy jsou řazeny podle systému. Jejich jména jsou uvedena v češtině, latině, polštině, němčině a angličtině. U každého druhu je heslovitě popsaná stručná charakteristika výskytu. Následuje podrobnější hodnocení výskytu druhu v ČR, případně poznámky z biologie druhu. Ve zkratce jsou uvedeny ochranné normy k danému druhu a pak komentář k výskytu druhu v Orlických horách, včetně výškového rozšíření. U některých druhů je uveden vývoj početnosti. Některé druhy jsou také vyobrazeny na perokresbách Milana Macečka a Jiřího Porkerta. V závěru publikace je uveden seznam ptáků, místopis Orlických hor a rejstříky druhů podle výše uvedených jazyků. Nedílnou součástí publikace je barevná příloha, kde jsou uvedeny základní biotopy výskytu ptáků v Orlických horách a mapa se zákresem kvadrátové sítě.

Publikaci lze zakoupit v prodejnách knihy v regionu, případně objednat na adrese občanského sdružení LIBRI za cenu 150 Kč. Při zasílání poštou bude připočítáno poštovné a balné.

Josef Kučera

 

Recenze publikace otištěná ve sborníku Panorama 14/2006

Publikace "Ptáci Orlických hor…" přináší poučení nejen ornitologům

Petr Rybář

Hromádko M., Čihák K., Hromádková V. & Porkert J.: Ptáci Orlických hor s atlasem hnízdního rozšíření. V. r. 2005 vydalo o. s. Libri, Dobré, ve vydavatelství Eva Kučerová, SEN, Dobré. 384 str., 16 str. barevné obrazové přílohy + mapy a ilustrace v textu, vlepovaná mapa. Rejstřík českých, vědeckých, polských, německých a anglických jmen ptáků. První vydání, náklad 1000 výt., cena 150 Kč.
Když v roce 1977 vyšla „Příroda Orlických hor a Podorlicka“ (SZN Praha, ed. Z. Roček), na víc než čtvrt století se stala jedinou soubornou publikací (nepočítáme-li zcela populární příručky typu turistických průvodců apod.), v níž mohl zájemce hledat informace o přírodě na severovýchodě regionu. A i když nově vydaná kniha je zaměřena „pouze“ na ptáky, ve skutečnosti skýtá pozoruhodný přehled přírodních podmínek, vývoje a ekologických hodnot horstva jako celku. Nejen proto, že autoři zařazují na úvod obvyklý přehled přírodních poměrů a jejich vývoje, nejen díky vhodně zvolené metodice zpracování (zmíníme se o ní ještě dále), ale hlavně s ohledem na specifické ekologické nároky ptáků, které z nich činí jedinečnou indikační skupinu kvality prostředí jako celku.

V několika odstavcích není možné vystihnout obsah čtyřsetstránkové publikace, kterou – uveďme hned úvodem – po stránce obsahové i polygrafické lze bez nadsázky označit za kvalitní autorské dílo a mimořádný ediční počin občanského sdružení Libri a vydavatelství SEN v Dobrém. Na základě průzkumu autorů a spolupracovníků,  literárních a dalších pramenů kniha vyčerpávajícím způsobem shrnuje výsledky ornitologických výzkumů a pozorování v Orlických horách od druhé poloviny 19. století do současnosti. Pro stručnost připomeňme alespoň nejdůležitější pasáže: pro čtenáře, který hledá souhrnné poznatky, jsou to závěry na str. 326–327 a souhrnné tabulky (str. 355–363), případně výsledky mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech  1996–1999 (str. 317–326).

Kdo však chce ptačí faunu Orlických hor a její osud poznat podrobněji, patrně nejzajímavější "čtení" najde v hlavním a nejobsáhlejším bloku publikace – v její systematické části (str. 22–316). V pořadí podle zoologického systému autoři zaznamenávají celkem 211 ptačích druhů, z nichž 122 druhů ve sledovaném území v současnosti hnízdí. Pro každý z nich zařazují heslovitou charakteristiku výskytu, stručný popis životních nároků, či projevů, a podrobné údaje o jeho pozorování v Orlických horách. Mimochodem – některá fakta možná překvapí i znalce, například jediný nález budníčka tlustozobého v České republice (1991), či možné hnízdění vzácného budníčka zeleného od přelomu století a další nové poznatky. Autoři se nevyhýbají ani doslovným citacím z literárních pramenů, poznámek pozorovatelů apod., což výrazně přispívá ke čtivosti, a hlavně k názornosti a výstižnosti zpracovaných údajů. U většiny druhů zařadili také přehlednou mapu s kvadráty hnízdního výskytu, často i graf vývoje početnosti populace druhu za poslední dvě desetiletí minulého století, jednotlivě připojili i kresby. Oceňuji fakt, že se nebáli pro každý druh formulovat a typograficky výrazně zařadit "tradiční" charakteristiku výskytu: hojně hnízdí…, řídce protahuje…, vzácný výskyt atd. I když rigorózně smýšlející autoři tyto „subjektivní“ kategorie leckdy odmítají a vyžadují jejich kvantifikaci; ta však při rozmanitosti druhů nebývá často srovnatelná, a tak ruku na srdce – vynalezl již někdo lepší způsob, jak vystihnout existenci druhu v území a přiblížit ji čtenáři?

Při nahlédnutí do "Ptáků Orlických hor…" tak před čtenářem vystupuje bez nadsázky plastický obraz nejen ptačího světa, ale přírody pohoří jako celku, počínaje jeho georeliéfem přes vegetační stupně až k vlivům lidské činnosti. Nesouhlasím s názorem Zdeňka Kády, který v předmluvě píše, že kniha je určena jen vážným zájemcům o ornitologii – zvolená a dostatečně přehledná forma autorského zpracování z ní činí též publikaci popularizační, která v nejlepším slova smyslu přináší skutečné dobrodružství poznání… Měli by po ní sáhnout nejen profesionální, či i amatérští přírodovědci, ale i turisté, a vůbec všichni, jimž malebné pohoří na česko-polské hranici v Královéhradeckém a Pardubickém kraji přirostlo k srdci a o němž se chtějí dozvědět hodně zajímavého. Získané poznatky pak mohou uplatnit třeba při ekologické osvětě.

Při zevrubném listování "Ptáky Orlických hor…" a přečtení nejedné pasáže jsem marně hledal nedostatky, či chyby (třeba jen chybičky), které by bylo možné vytknout autorům, typografům či tiskařům… Možná i proto, že rukopis posuzovali na slovo vzatí odborníci Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., a RNDr. Jiří Flousek. Nelze jistě vyloučit, že až soustavná práce s publikací odhalí nějaký chybějící pramen, či mylnou citaci, ale to neoddělitelně patří ke každé lidské činnosti. Rozhodně však klobouk dolů před úctyhodnou prací autorského kolektivu, a zejména hlavního autora, tím spíše, že nebyla diktována pracovními povinnostmi ve vědeckém ústavu, ale vzešla převážně ze zájmových aktivit.

Za to, že světlo světa spatřila pěkná a užitečná kniha, kterou budou zájemci využívat jistě celá další desetiletí, nutno vyslovit uznání a dík i občanskému sdružení Libri v Dobrém, které dokázalo shromáždit nemalé finanční prostředky na její vydání, a v neposlední řadě sponzorům, kterými jsou: Královéhradecký kraj; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze; Správa ochrany přírody, Praha; SportProfi, s. r. o., Deštné v Orlických horách; Jech CZ, s. r. o., Dobruška; PZP Komplet, a. s., Semechnice; Městský úřad Rychnov nad Kněžnou; SHOCart, spol. s r. o., Zádveřice; Villa Nova Uhřínov, středisko experimentální archeologie, Uhřínov pod Deštnou, A Rocha, křesťané v ochraně přírody, Česká Skalice; Železárny Velký Šenov, s. r. o. Díky nim je cena objemné publikace více než přijatelná.